Tonitza Art Grup - TAG -2018

Update 12.06.2018

1   Claudia Iuliana CIOFU - membru statutar 2017
2   Maria Rodica IACOBESCU - membru statutar 2017
3   Talida Elena GRUNZAC - membru statutar 2017
4   Cristina HREAMATA MACOVEICIUC - membru statutar 2017
5   Iuliana BUZULEAC - membru statutar 2017
6   Angelica Mirela PAGU - membru statutar 2017
7   Simona Paula COVALIU - membru statutar 2017
8   Catalin Iulian SARARU - membru statutar 2017 - exclus in 2017
9   Leonard Adrian MELISCH - membru statutar 2017
10   Alina Elena LAZAREANU - membru statutar 2017
11   Carmel GEORGESCU - membru statutar 2017 - exclus in 2017
12   Liviana PÎNZARU - membru statutar 2017
13   Mihai PÂNZARU - membru statutar 2017
15   Ioana Cezara POIATĂ - membru statutar 2017
15   Lila LUNGULESCU - membru statutar 2017
16   Nicoleta BUTNARIU - membru statutar 2017
17   Mihaela PAVAL - membru statutar 2017
18   Mihai VARZARI - membru statutar 2017
19   Ana-Maria OVADIUC - președinte membru statutar 2005
20   Gabriela POPOVENIUC - vicepreședinte membru statutar 2005
21   Cristina IACOB - vicepreședinte membru statutar 2005
22   Marinica PIȘTA - membru statutar 2017
23   Delia Ioana LEIZERIUC - membru statutar 2017
24  

Simona- Cristina MITROAICĂ - membru statutar 2005 - exclus in 2017

25    Genoveva Gina BOGDAN - membru statutar 2017
26   Diana Georgiana DIMITRIU - membru voluntar 2017
27  

Gabriel TODICA - membru nestatutar 2017

28   Marinica PIȘTA - membru nestatutar 2017
29   Cecilia BODNĂRAȘ - student voluntar 2017
30   Adrian GROSARI- membru nestatutar 2017
31   Mihai Alexandru DUMBRAVA - student voluntar 2016-2019